ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 26, 2010

ബിഗ്പിക്ച്ചറിന്റെ സാധ്യതകള്‍ബിഗ്പിക്ച്ചറിന്റെ സാധ്യതകള്‍ അനന്തമാണ്‌!    
ബേക്കല്‍ ഗവ:ഫിഷറീസ് എല്‍.പി.സ്കൂളില്‍ അധ്യയനവര്‍ഷാരംഭത്തില്‍ തന്നെ ഒന്നു മുതല്‍ നാലു വരെ ക്ലാസ്സുകളില്‍ ബിഗ്‌ കാന്‍വാസ്സുകള്‍ ഒരുക്കി...പഠനപ്രവത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ഇവയില്‍ പതിച്ച ബിഗ്‌ പിക്ച്ചറുകള്‍ നോക്കൂ.കുട്ടികളുടെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും ടീച്ചര്‍വേര്‍ഷനും എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്...ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര സാധ്യതകള്‍!                                  
        
                            തുടക്കത്തില്‍    ഹീറ്റ്ലോണും,തുണിയും,റിബ്ബണും വാങ്ങാന്‍ അല്‍പം ചെലവുവരും.പിന്നീട് വലിയ ചെലവില്ലാതെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോട്ടെ കാര്യങ്ങള്‍ നടത്താം